RMK MEKATRONİK ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Hukukun üstünlüğü ilkesini benimsemiş olan RMK Mekatronik Anonim Şirketi , müşteri ve insan merkezli iyi bir yönetim sistemiyle faaliyet göstermekte olup ;  özel hayatın gizliliği  ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuat kapsamında sorumluluklarının bilincindedir.

Bu doğrultuda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca veri sorumlusu olan RMK Mekatronik Anonim Şirketi işbu kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

İLGİLİ MEVZUAT

Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı anayasal bir haktır. 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Özel hayatın  hayatın gizliliği başlıklı 20. Maddesinde :

‘Herkes özel  hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz ( Üçüncü cümle mülga: 3/10/2001-4709/5 md. ).

( Ek fıkra: 07/05/2010-5982/2 md. ) Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.” denilmektedir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilgili maddesine ek olarak kanun koyucu kişisel verilerin korunması hakkında düzenlemeler yapmış ; bu hususta   6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunma Kanunu 07.04.2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak  yürürlüğe girmiştir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel verilerin işlenmesi: ‘Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi’  ifade etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi işbu Kanunun 5. maddesinde sayılan hallerden en az birinin bulunması durumunda mümkündür. Buna göre;

• İlgili kişinin açık rızasının varlığı,

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hallerinden birinin varlığı durumunda ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi mümkün bulunmaktadır

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE BENİMSENEN İLKELER

RMK Mekatronik A.Ş tarafından kişisel verileriniz  6698 sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca;

• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

• Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

• Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri çerçevesinde işlenebilmektedir.

AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Veri sorumlusu olarak RMK Mekatronik A.Ş ,6698 sayılı Kanun’un 10. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin elde edilmesi sırasında bizzat veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla aşağıdaki bilgileri ilgili kişiye sağlamakla yükümlüdür:

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

• 11. maddede sayılan diğer hakları.

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirileceği zaman :

Kişisel verilerin doğrudan ilgili kişiden elde edilmesi halinde; aydınlatma kişisel verilerin elde edilmesi sırasında yapılmaktadır.

Kişisel verilerin doğrudan ilgili kişiden elde edilmemesi halinde ;

a) kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul süre  içerisinde ,

b) kişisel verilerin ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda , ilk iletişim kurulması esnasında

c)kişisel verilerin aktarılacak olması halinde , en geç kişisel verilerin ilk kez aktarım yapılacağı sırada yapılmaktadır.

İşbu usul ve esaslar doğrultusunda veri sorumlusu RMK Mekatronik A.Ş tarafından hazırlanan aydınlatma metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI, SAKLANMASI VE İMHASI

RMK Mekatronik A.Ş 6698 sayılı Kanun’un veri güvenliğine ilişkin 12. maddesi uyarınca  kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde bu veriler, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu RMK Mekatronik A.Ş  tarafından silinmekte , yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.

Bu hususta ‘RMK Mekatronik A.Ş Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını   öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi olarak KVKK 11.  maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin başvurularınızı kimlik tespit edecek bilgi ve belgelerle ,aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığıyla RMK Mekatronik A.Ş’ye iletmeniz gerekmektedir.Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, RMK Mekatronik A.Ş tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İletişim Kanalları

Kep Adresi               : rmkmekatronik@hs03.kep.tr

İkametgah Adresi    : Alaaddin Bey Mahallesi 617. Sokak No:4 Kongur Plaza Nilüfer 16120

Bursa/Türkiye

(Veri sahibi olarak haklarınız RMK Mekatronik A.Ş tarafından hazırlanan Aydınlatma Metinlerinde de mevcuttur.)

SON OLARAK ;

6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işleme amacı , toplanma yöntemi ve hukuki sebebi , işbu verilerin hangi amaçla kimlere aktarıldığı hususlarının güncel olması gerekmektedir.

Bu noktada kişisel veri envanter çalışmasında herhangi bir değişiklik olduğunda ; RMK Mekatronik A.Ş tarafından  gereken güncellemeler yapılacaktır.

Daha detaylı bilgi için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

×
img

Teklif Al

Merkez Ofis

+90 (224) 441 21 62

+90 (224) 441 70 37 (pbx)

E-mail

rmk@rmkmekatronik.com

Adres

Alaaddinbey Mh. 617.Sk. Kongur Plaza No: 4
Nilüfer / BURSA

İstanbul Ofis

+90 (224) 441 21 62

+90 (224) 441 70 37 (pbx)

E-mail

rmk@rmkmekatronik.com

Adres

Cevizli Mh. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul Plazaları No:20/B K:6 Maltepe / İstanbul